หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานนะทางการเงิน

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566


งบทดลองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

การแสดงรายลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

งบทดลองปีงบประมาณ 2564

งบทดลองปีงบประมาณ 2565

งบทดลองปีงบประมาณ 2566


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ


จำนวนผู้เข้าชม

บทบาทหน้าที่

 

๑.จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะเริ่ม (Early Intervention: EI)และเตรียมความพร้อมของคนพิการเพื่อเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นต้น

๒.พัฒนาและฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กพิการบุคลากรที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

๓.จัดระบบและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP)

๔.จัดระบบบริการช่วยเชื่อมต่อสำหรับคนพิการ ( Transitional Services )

๕.ให้บริการพื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยครอบครัวและชุมชนด้วยกระบวนการศึกษา

๖.เป็นศูนย์รวมข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาสำหรับคนพิการ

๗.จัดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนร่วมและประสานงานการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัด

๘.ภาระหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Downland งานสื่อ / คูปอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่ใดทางการศึกษา

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

รหัสโรงเรียน

เอกสารการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก


Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

 


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม