หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

งบแสดงฐานนะทางการเงิน

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

งบแสดงฐานนะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566


งบทดลองศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี

งบทดลอง

การแสดงรายลละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

งบทดลองปีงบประมาณ 2564

งบทดลองปีงบประมาณ 2565

งบทดลองปีงบประมาณ 2566


รอบรู้เรื่องอาเซียน

พยากรณ์อากาศ


จำนวนผู้เข้าชม

       คณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

จากหน่วยงาน

ตำแหน่ง

นายศุภชัย ธาราศานิต

-

ประธาน

นายแสวง เอี่ยมองค์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรังสฤษฏ์ นาคเพ็ชร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางโฉมยง โต๊ะทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางนันทวัน อังกนันทน์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสามารถ นาควัชรานันท์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางศิริพร พิทยบำรุง

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

นางชญาดา นาควัชรานันท์ ผู้แทนข้าราชการครู กรรมการผู้แทนครู

นางสาวจินดาวรรณ ประยูรรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กรรมการและเลขานุการ


ผู้อำนวยการโรงเรียน

Downland งานสื่อ / คูปอง

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่ใดทางการศึกษา

กรณีมีโปรแกรมเดิมอยู่แล้ว (ควรถอนการติดตั้งโปรแกรมเดิมก่อน)

การถอนการติดตั้งโปรแกรม

แก้ปัญหาเรื่อง Font เพี้ยน

การใช้งานเกี่ยวกับตารางค้นหาใน IEP Online Program

รหัสโรงเรียน

เอกสารการขอสื่อสิ่งอำนวยความสะดวก


Facebook ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี

 


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรม